FNs konvention om barnets rättigheter

Barnkonventionen, eller FN:s konvention om barnets rättigheter som den egentligen heter, består av en inledning och 54 artiklar. Här är en förkortad version av den.


Artikel 1  Ett barn är varje människa under 18 år.

Artikel 2  Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3  Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Artikel 4  Staten ska vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra konventionen. När det gäller barnets       ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina resurser. Där så       behövs ska man samarbeta internationellt.

Artikel 5  Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling       och ska vägleda barnet då han/hon utövar sina rättigheter.

Artikel 6  Varje barn har rätt att överleva och utvecklas.

Artikel 7  Varje barn har rätt till ett namn och en nationalitet. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka       föräldrarna är och bli omvårdat av dem.

Artikel 8  Varje barn har rätt att behålla sin identitet.

Artikel 9  Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för barnets bästa. Barn som är       skilt från föräldrarna har rätt att träffa dem regelbundet.

Artikel 10 Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och       snabbt sätt.

Artikel 11 Staten ska bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet.

Artikel 12 Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska       beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Artikel 13-15 Varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet ska respekteras.

Artikel 16 Varje barns rätt till privatliv ska respekteras.

Artikel 17 Staten ska ta ansvar för massmediers roll när det gäller varje barns tillgång till information.

Artikel 18 Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling.

Artikel 19 Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av       föräldrar eller annan som har hand om barnet.

Artikel 20 Ett barn som berövats sin familjemiljö har rätt till alternativ omvårdnad.

Artikel 21 Vid adoption ska staten säkerställa att barnets bästa främst beaktas.

Artikel 22 Ett flyktingbarn har rätt till skydd och hjälp.

Artikel 23 Ett barn med funktionshinder har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör ett aktivt       deltagande i samhället.

Artikel 24 Varje barn har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är       skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Artikel 25 Staten ska göra regelbunden översyn av situationen för ett barn som är omhändertaget av myndigheterna.

Artikel 26 Varje barn har rätt till social trygghet.

Artikel 27 Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard.

Artikel 28 Varje barn ha rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.

Artikel 29 Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.

Artikel 30 Ett barn som tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur och religion.

Artikel 31 Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Artikel 32 Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som skadar barnet eller hindrar       hans/hennes skolgång.

Artikel 33 Varje barn har rätt att skyddas mot droger.

Artikel 34 Varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och att utnyttjas i prostitution och pornografi.

Artikel 35 Staten ska bekämpa handel med barn.

Artikel 36 Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande.

Artikel 37 Inget barn får utsättas för tortyr, annan grym behandling eller bestraffning eller dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid.

Artikel 38 Inget barn får användas som soldat.

Artikel 39 Ett barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

Artikel 40 Ett barn som är anklagat för brott eller blivit dömd för en straffbar handling har rätt att behandlas       respektfullt och rättssäkert.

Artikel 41 Om det finns bestämmelser som går längre än innehållet i barnkonventionen, gäller de bestämmelserna i       stället.

Artikel 42 Staten ska göra konventionens innehåll känt bland vuxna och barn.

Artikel 43-45  FN:s kommitté för barnets rättigheter övervakar och granskar att staterna följer barnkonventionen        genom en särskild rapporteringsprocess.

Artikel 46-54 En stat blir bunden av barnkonventionen genom att ratificera den.

Källa: Unicef